Algemene Voorwaarden

DE VOS AUTODEMONTAGE BEDRIJF HANTEERT DE STIBA GARANTIE, ALGEMENE VERKOOP EN
LEVERINGSVOORWAARDEN: 

Hieronder beschreven de: Garantie voorwaarden, Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden en koop op afstand.
 

– Huishoudelijk reglement – annex D: GARANTIE VOORWAARDEN;
 

1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen, die het Stiba-lid heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers.
1.2 Naast de Stiba garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/Stiba voorwaarden en/of het FOCWA Groene garantiebewijs van toepassing zijn op de in het vorige artikel genoemde gebruikte voertuigdelen.
2.   De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan het Stiba-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c/q factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het Stiba-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
3.   Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
4.   De garantie wordt door het Stiba-lid verleend voor een periode van 1 maand** vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan het Stiba-lid aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van het Stiba-lid, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
5.   Het transport van en naar het Stiba-lid van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van het Stiba-lid. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar het Stiba-lid voor rekening van de koper.
6.   Het Stiba-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het Stiba-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het Stiba-lid tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.
7.   Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze garantievoorwaarden van toepassing.
8.   De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
a) indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
b) indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
c) indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt ( snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
d) indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
9.   De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover het Stiba-lid op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
10. Het Stiba-lid heeft het recht van deze garantievoorwaarden af te wijken, indien voor het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het Stiba-lid en de koper zijn vastgelegd. 

**In afwijking van het vermelde in artikel 4 van de Stiba Garantievoorwaarden wordt een garantie termijn van 6 maanden door de Vos Autodemontage gehanteerd.
Er wordt geen geld teruggegeven bij foutieve bestellingen of foutieve diagnose door koper of derden.
GEEN GARANTIE OP ARBEID.
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

– Huishoudelijk reglement – annex C: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN: 

1.  Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Stiba-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Stiba Garantievoorwaarden van toepassing.
1.2 Stiba-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van Stiba krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het Stiba -schild. Tevens zijn de Stiba-leden te vinden op de website van Stiba.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemeen voorwaarden binden het Stiba-lid slechts voor zo ver deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2.  Overeenkomst
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door het Stiba-lid onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het
Stiba-lid.
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het Stiba-lid binden het Stiba-lid niet dan nadat en voor zover zij door het Stiba-lid schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd. 

3.  Prijzen
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief Btw al dan niet berekend via de Btw marge regeling van het demontagebedrijf.
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het Stiba-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. 

4.  Levering
4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het Stiba-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het Stiba-lid hierbij geen redelijk belang heeft.
4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan behoudens voor zo ver aan grove schuld van het Stiba-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak zal het Stiba-lid gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.
4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door het Stiba-lid vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.* 

5.  Leveringstermijn
5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het Stiba-lid vastgelegd. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
5.2 In geval van niet tijdige levering is het Stiba-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het Stiba-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het Stiba-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3 Voor zover de wet dit toelaat kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd. 

6.  Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschied betaling a contant. Bij verkoop op afstand kan het Stiba-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, Paypal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door het Stiba-lid niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Het Stiba-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.
6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 ** dagen na factuurdatum.
6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonde dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand gerekend vanaf de vervaldag.
6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het Stiba-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het Stiba-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van € 50,00 

7.  Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het Stiba-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is blijven reeds geleverde zaken eigendom van het Stiba-lid.
7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht. 

8.  Tekortkomingen/ klachten
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan het Stiba-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.
8.2 Koper dient het Stiba-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het Stiba-lid te vergoeden.
8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van de Stiba. 

9.  Overmacht
9.1 Indien het Stiba-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het Stiba-lid worden toegerekend indien het Stiba-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het Stiba-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
– tekortschieten door toeleveranciers/ transporteurs;
– oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
– sabotage, boycot, staking of bezettingen;
– machineschade;
– diefstal uit de magazijnen;
– bedrijfsstoornissen;
– maatregelen van de overheid;
– slecht weer;
– blikseminslag;
– brand.
9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, het Stiba-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het Stiba-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

 1. Gebruik van de zaak
  10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het Stiba-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
  10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het Stiba-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het Stiba-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
  10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het Stiba-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het Stiba-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden in het bijzonder afnemers wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften. 

11 Aansprakelijkheid
11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het Stiba-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het Stiba-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
11.3 Behoudens voor zover op het Stiba-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat vrijwaart de koper het Stiba-lid tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het Stiba-lid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het Stiba-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het Stiba-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 

 1. Ontbinding
  12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het Stiba-lid richt zal de koper te allen tijde eerst het Stiba-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
  12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
  12.3 Indien het Stiba-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vast stelling van schade en aansprakelijkheid.
  12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan voor zover de wet dit toelaat de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door het Stiba-lid verrichte prestaties en heeft het Stiba-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het Stiba-lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen. 
 2. Geschillen
  13.1 Op alle transacties tussen het Stiba-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het Stiba-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Stiba-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het Stiba Klachtenreglement.
  13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet. 
 3. Kettingbeding
  In het kader van de overeenkomst tot het kopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen verbindt de koper zich ertoe en garandeert hij (i) alle toepasselijke internationale wet- en regelgeving met betrekking tot corruptie en machtsmisbruik, zoals anti-witwas-, anti-terrorismefinanciering en sanctiewetten regelgeving en  meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN, na te leven en gedurende de looptijd van de overeenkomst te blijven naleven en (ii) dat de gebruikte voertuigonderdelen niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN en EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om eenzelfde schriftelijke verplichting op te leggen aan de koper (en zijn rechtsopvolgers) waarmee hij/ zij een overeenkomst aangaat in het kader van het kopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen ( kettingbeding)

** In afwijking van het vermelde in artikel 6 Betaling punt 6.2 van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dient bij aankoop op factuur de betaling te zijn ontvangen binnen 28 dagen na factuurdatum.
* Toevoeging van het vermelde in artikel 4 Levering punt 4.4 van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dient bij schade van de geleverde onderdelen bij verzending door een extern transportbedrijf wat is verzorgt door het Stiba-lid naar koper de melding van schade binnen 24 uur bij het Stiba-lid gemeld te zijn.
 

-KLACHTEN REGELEMENT:
https://www.stiba.nl/over-stiba/stiba-voorwaarden/
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Indien er spraken is van “Koop op afstand” heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, de wet koop
op afstand geld alleen bij een CONSUMENTEN KOOP.
Kosten van retour zendingen bij ontbinding van de overeenkomst zijn voor rekening van de koper.
 

Werkwijze retourneren:
Meld uw retourzending aan per mail info@devosautodemontage.nl met vermelding van:
Factuurnummer / Debiteuren nummer;
Zie voorbeeld brief onderaan.
 

Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben ontvangt u van ons een bevestiging per mail retour,
deze bevestiging en een kopie van uw factuur dient u mee retour te sturen.
Niet geregistreerde retourzendingen kunnen wij niet accepteren.
 

Voorwaarden voor acceptatie van een retour zijn:
1) De retour zending is binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst aangemeld via info@devosautodemontage.nl
2) Het onderdeel is niet gemonteerd geweest.
3) Het onderdeel is onbeschadigd.
4) Een kopie van de factuur is bijgesloten.
5) Een kopie van de bevestiging is bijgesloten.
6) Uw bankgegevens om het bedrag retour te storen ( betaling zal zijn binnen 14 dagen na ontvangst van het onderdeel op ons bedrijf).
7) Onderdeel binnen 14 dagen retour sturen na melding ( koper is verantwoordelijk voor een degelijke verpakking).
 

Voorbeeldbrief- ontbinding van een koop
 

Afzender
[ naam]
[ adres]
[ postcode en woonplaats]
[ e-mail]
 

Aan
[ naam]
[ adres]
[ postcode en plaats]
 

Betreft: Ontbinding koop tijdens bedenktijd van 14 dagen. 

[ woonplaats, datum]
 

Geachte heer / mevrouw,
 

Ik heb op [ datum ontvangst] uw onderdeel ontvangen zie factuur- debiteuren nummer en wil gebruik maken van mijn recht op bedenktijd.
 

[ indien u een onderdeel hebt ontvangen]
Ik stuur u het ontvangen onderdeel retour overeenkomstig de instructies op uw website.
 

[ als u het ( aankoop) bedrag al hebt betaald:]
Ik verwacht mijn gedane ( aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het onderdeel op uw bedrijf retour op rekeningnummer [ vul uw bank nummer in].
 

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven.
 

Met vriendelijke groet, 

[ uw naam en handtekening]